Ny læreplan – hva gjør vi på leirskolen innenfor de ulike områdene?

Ny læreplan – fagfornyelsen

Fra 2020 og utover skal skoleverket i Norge innføre det nye læreplanverket . Både den overordnede delen og planene for hvert fag er nye. Vi har hatt interne gjennomganger av endringene og startet utprøving og tilpasning av vårt faglige opplegg til de nye planene høsten 2020.

Vi har beskrevet våre pedagiske bolker i hver sin nettside. På hver aktivtet finner dere:

  • Beskrivelse av aktiviteten
  • Hva vi gjør på leirskolen
  • Problemstillinger og spørsmål som kan brukes til dialog og refleksjon
  • Mål fra læreplanen som dekkes av denne aktiviteten. 

Oversikt over våre aktiviteter

Vi gleder oss til dette og ser at utrolig mange av målene i læreplanene passer godt med aktivitetene vi har her ute hos oss. Vi tror også at leirskoleuka i større grad kan brukes som en del av den ordinære undervisningen og for eksempel prosjektperiodene.

Våre læringsprinsipper

Kort opphold på ei uke på leirskolen gjør at vi må konsentrere oss om noen få læringsprinsipper.

Faglig læring

  • Fremme lærelyst, utholdenhet og nysjerrighet gjennom å oppdage og å gjøre.
  • Fremme evne til kritisk tenking hos elevene gjennom å anvende den naturfaglige arbeidsmetoden. 
  • Gi elevene erfaring og kompetanse i friluftsliv og å bruke naturen som spisskammer


Sosial læring

  • Fremme lagånd gjennom praktisk gruppearbeid, f.eks. i båtlagene. Det legges også vekt på ledelse i gruppa.
  • Stimulere til samhandling mellom elevene, få elevene til å se medelevers forskjellige sider og ressurser.
  • Bygge selvtillit hos enkeltelever gjennom mestring i nye situasjoner.

Gode opplevelser & Varige minner.